Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 526

G. Vakıf

G. Vakıf

Madde 526 - Mirasbırakan, terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir.

Vakıf, ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 09.06.2004, E: 2004/5896, K: 2004/7564:

“… Vakıf resmî senetle veya vasiyet yolu ile kurulur ve asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilmesiyle de tüzel kişilik kazanır. (743 s. MK. md. 74) Özgülenen malların mülkiyeti ve haklar tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer. (743 s. MK. md. 74/6) Vasiyetle yeni bir tüzel kişilik meydana getirilmektedir. Vasiyetle kurulan vakıf vasiyetnamenin açılması sırasında tüzel kişiliği bulunmadığından onun mal iktisabı geciktirici şarta bağlanmıştır. Durumu ceninin mirasçılığı gibidir. Vakıf sonradan tüzel kişilik kazandığına göre mirasın açıldığı andan itibaren mirasçı olur.

Toplanan delillerden; Güzin’in 28.11.1961 tarihli vasiyetnamesi ile terekesinin tümünü kapsayacak şekilde vakıf kurduğu (743 s. MK. md. 74, 473) 1.8.1983 tarihinde öldüğü, vasiyetnamenin iptali yönünde açılan davanın reddedilip kesinleştiği, vakfın 15.05.1991 tarihinde kurulduğu ve asliye mahkemesinin mahsus defterine tescil edilerek tüzel kişilik kazandığı anlaşılmaktadır.

İptali istenilen hazinenin mirasçılığını gösterir, davanın konusunu oluşturan A 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1984/283 sayılı kararı, vakfın tüzel kişilik kazanmasından önce 17.04.1986’da verilmiştir. Vakıf kurulduğuna göre hazinenin (davalının) mirasçı olmasını gerektiren hukuki sebep varlığını yitirmiştir. Bu açıklama karşısında davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde değildir.

İşin temyiz incelemesi sırasında bu yönün gözden kaçtığı ve hükmün onandığı görülmekle; davacının karar düzeltme isteğinin kabulüne, dairemizin onama kararının kaldırılmasına, hükmün açıklanan sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

G 1 VAKIF

Madde 473

Tasarruf nisabının tamamı yahut bir kısmı vakıf olunabilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 473 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde, 1984 tarihli Öntasarının 450 nci maddesinde kabul edildiği gibi, İsviçre Medenî Kanununun 493 üncü maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde ve arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

İkinci fıkra ile vakfın, ancak tüzel kişilik kazanması için gerekli yasal koşulların gerçekleştirilmesiyle doğmuş olacağı ifade edilmiştir. Bu hükümle, ölüme bağlı bir tasarrufla kurulması öngörülen vakfın, mirasın açılması anında değil, ancak bundan sonraki aşamalarda kurulmayı gerektiren yasal koşulların gerçekleşmesiyle tüzel kişilik kazanmış olacağı vurgulanmak istenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

G. Stiftungen

Art. 493

1 Der Erblasser ist befugt, den verfügbaren Teil seines Vermögens ganz oder teilweise für irgendeinen Zweck als Stiftung zu widmen.

2 Die Stiftung ist jedoch nur dann gültig, wenn sie den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

2-) CCS:

G. Fondations

Art. 493

1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

2 La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

 


1   Düstur’daki “Z” şeklindeki ibare “G” olarak anlaşılmalıdır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X