Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Eserler

Tezler

1. Yüksek Lisans Tezi: Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, 1989 (106.s. + VIII)

2. Doktora Tezi: Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, (M.K.m.788/c.2 ve M.K.m.863), 1997.

3. Doçentlik Tezi: Türk Medenî Kanununa Göre Mirasın Reddi, (MK.m.545-558), 2001.

4. Profesörlük Takdim Tezi: Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 2008.

Kitaplar

1. Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, İstanbul, 1989 (VIII+106 s.).

2. Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, İstanbul, 1997 (XXXI+158 s.).

3. Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırılmalı Olarak Türk Medeni Kanunu’na Göre Mirasın Reddi, İstanbul, 2002 (XXIV+256 s.).

4. Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul, 2008 (XLVII+423 s.).

5. Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar (2000-2010), İstanbul, 2010 (XXIV+728 s.).

6. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, 2011 (XV+1392 s).

7. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt I, Kişiler Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+342 s.).

8. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt II, Aile Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+784 s.).

9. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt III, Miras Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+400 s.).

10. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt IV, Eşya Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+947 s.).

11. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları, İstanbul, 2015 (VIII + 700 s.).

12. Hukukî Mütalaalar Cilt: II (2010-2015) Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), İstanbul, 2017 (XX+853 s.).

13. Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Bibliyografyası (Medenî Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Tüketici Hukuku, Yürürlük Hukuku) (İkinci yazarı Araş. Gör. Efe Can Yıldırır), İstanbul, 2017 (XX+680 s.).

14. Turkish Contract Law, Springer International Publishing AG, 2017 (XX+312 s.).

15. Le droit turc du contrat, Genève/Zurich 2018, Schulthess Éditions Romandes (XIV+323 s.).

16. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2018 (VIII+778 s.).

17. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 294 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2019), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+784 s.).

18. Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri, İstanbul, 2020 (XX+452 s.).

19. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 295 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2020), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+792 s.).

20. Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2021 (XX+452 s.).

21. Hukukî Mütalaalar Cilt: III (2015-2020) Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İstanbul, 2021 (XVIII+822 s.).

Makaleler

Türkçe Makaleler

1. Temyiz Kudretinden Yoksun Şahısların Hukukî Sorumluluğu Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı, Yıl: 1997, Cilt: LV, Sayı: 4, s: 145-171.

2. İsviçre Borçlar Kanununun Sözleşmeden Doğan Ön-alım, Alım ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri (İsviçre Borçlar Kanunu madde 216/fıkra 2, fıkra 3, madde 216a-216e), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 19-20, Sayı: 1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul, 2001, s: 397-417.

3. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davasında Ayırt Etme Gücünün (Temyiz Kudretinin) İspatı, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C: II, İstanbul, 2002, s: 1113-1150.

4. Kişilik Haklarını Koruyan Davalar ve Tazminat Davaları, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 3, Nisan, Yıl: 2005, s: 261-265.

5. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğa İlişkin Hükümlerinin Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos, Yıl: 2005, s: 101-108.

6. Banka Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, Cilt: LXV, S: 1, s: 263-272.

7. Sanayi İşletmelerinde Ticari İşletme Rehni Üzerine (Ticari İşletme Rehni Kanunu Ek Madde 2), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, Cilt: LXV, S: 1, s: 273-284.

8. Özürlüler Hakkında Kanun’un Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Noterlik Kanunu Bakımından Getirdiği Değişiklikler Üzerine (Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarıları Hakkında Bazı Saptamalar), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt: II, İstanbul, 2007, s: 1865-1876.

9. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Artık Değere Katılma Alacağının Tabi Olacağı Zamanaşımı Süresi Üzerine, (İçtihadı Birleştirme Kararını Gerektiren Bir Durum), Rona Serozan’a Armağan, Cilt:I, İstanbul, 2010, s: 969-980.

Fransızca Makaleler

1. L’action en réparation du tort moral, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXIII, No: 50, İstanbul, 2001, s: 213-241.

2. Quelques réflexions sur l’article 559 du nouveau Code civil turc, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXIV, No: 51, İstanbul, 2002, s: 311-316.

3. La transmissibilité de la créance en indemnité pour tort moral aux héritiers, (Code Civil Turc art. 25/al. 4), Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXV, No: 52, İstanbul, 2003, s: 339-347.

4. Réflexions sur certains problèmes relatifs à la propriété commune des héritiers, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İstanbul, 2001, s: 893-903.

5. Le préjudice écologique, (İkinci yazarı Doç. Dr. Serap Amasya), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées québécoises de Montréal et Québec : L’indemnisation, 13-17 Septembre 2004, Tome LIV, 2004, Paris, éd. SLC, 2008, s: 473-477.

6. La révision du contrat, (Birinci yazarı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées brésiliennes de Rio de Janeiro et Sao Paulo : Le contrat, Tome LV, 2005, Paris, éd. SLC, 2009, s: 651-657.

7. La rupture du contrat, (İkinci yazarı Doç. Dr. Serap Amasya), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées brésiliennes de Rio de Janeiro et Sao Paulo : Le contrat, 23-27 Mai 2005, Tome LV, 2005, Paris, éd. SLC, 2009 s: 931-937.

8. Les contrats du consommateur, (Birinci yazarı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), Travaux de l-Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées colombiennes de Bogota et Carthagène : Le consommateur, Tome LVII, 2007, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2010, s: 249-260.

İngilizce Makaleler

1. The Return of the Ordinary Suretyship Contract, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXVIII, No: 55, İstanbul, 2006, s: 231-236.

2. Grandparents- Access to Their Grandchildren, (A comparative and historical approach to Turkish and Swiss Civil Codes), Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXVIII, No: 55, İstanbul, 2006, s: 223-229.

3. Some reflections on Transactions Requiring Spousal Consent, (Turkish Civil Code art. 194 and art. 223 / p. 2 and Turkish Code of Obligations Project art. 589, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXIX, No: 56, İstanbul, 2007, s: 295-301.

BİLDİRİLER

1. 02-03 Kasım 2007 günlerinde İstanbul’da gerçekleşen İsviçre Medenî Kanunu’nun 100. ve Türk Medenî Kanunu’nun 80. Yılı Benzerlikler ve Farklılıklar Başlıklı Uluslararası Sempozyum’da "Türk Medenî Kanununda Aynî Teminatlar Alanındaki Gelişmeler = Les nouveautés concernant les sûretés réels dans le Code civil Turc" Başlıklı Tebliğin Sunulması, in 100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkische ZGB - Konvergenzen und Divergenzen - 2008, Berlin, s: 130-133.

2. Türk İsviçre Hukuk Günleri Journées Juridiques Turco-Suisses Türkisch - Schweizerische Juristentage Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu’nda sunulan "Bankaların Taşınır Rehni Uygulamalarındaki Gelişmeler" Başlıkı Tebliğin Sunulması, İstanbul, 2010, s: 327-330.

3. International Association of Legal Science (IALS), Türk Milli Komitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Arastırma ve Uygulama Merkezi tarafından 13-14 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da yapılan 60. Hukuk İlmi Uluslararası Birliği - IALS Kongresi Uluslararsı Spor Hukuku Sempozyumu’nda sunulan "Profesyonel Futbolcular ile Kulüpler Arasındaki Akdi Uyuşmazlıkların Çözüm Mercii ile İlgili Gelişmeler ve Değişiklikler" Başlıklı Tebliğin Sunulması, İstanbul, 2010 (basılmak üzere).

4. 01-02 Nisan 2011 günlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu’nda "Satış İlişkisi Doğuran Haklar" Başlıklı Tebliğin Sunulması, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul, 2012, s: 223-233.

5. 21 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu’nda "Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanunumuzun 713. Maddesi ve Kanundan Doğan Önalım Hakkı ile İlgili Kararları Üzerine" Başlıklı Tebliğin Sunulması, İstanbul, 2012 (basılmak üzere).

ÇEVİRİLER

1. Avrupa Sosyal Politikası İçin Maastricht Anlaşması ile Kurulan Sosyal Çerçeve, (Nicole Delorme), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof.Dr. Türkân Rado’ya Armağan Sayısı, Yıl: 1997, Cilt: LV, Sayı: 3, s: 365-388.

2. Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlik Hakkında İsviçre Federal Kanunu, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s: 323-328.

3. Akdin Feshinden Sonra Edimlerin İadesi, (Paul Piotet), Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s: 917-924.

Karar Tahlilleri

1. Alman Federal Mahkemesinin Mutlak Anlamda Kamuya Mal Olmuş Kişilerin de Özel Alanlarına Saygı Gösterilmesi Gerektiği Yönündeki 19.12.1995 Tarihli Kararı Üzerine, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s: 329-341.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X